شاعر زن ميگه :

به نام خدايي که زن آفريد / حکيمانه امثال ِ من آفريد

خدايي که اول تو را از لجن / و بعداً مرا از لجن آفريد!

براي من انواع گيسو و موي / براي تو قدري چمن آفريد!

Nozomi-Sasaki+-+013

مرا شکل طاووس کرد و تورا / شبيه بز و کرگدن آفريد!

به نام خدايي که اعجاز کرد / مرا مثل آهو ختن آفريد

تورا روز اول به همراه من / رها در بهشت عدن آفريد

ولي بعداً آمد و از روي لطف / مرا بي کس و بي وطن آفريد

خدايي که زير سبيل شما / بلندگو به جاي دهن آفريد !

وزير و وکيل و رئيس ات نمود / مرا خانه داري خفن آفريد

براي تو يک عالمه کِيْسِ خوب / شراره، پري، نسترن آفريد

براي من اما فقط يک نفر / براد پيت من را حَسَنْ آفريد!

برايم لباس عروسي کشيد / و عمري مرا در کفن آفريد

دیدگاه ها بسته است .